โครงสร้างหน่วยงาน

งานบริหารจัดการงานวิจัย

1. งานทุนวิจัย
 1. งานจัดการงานวิจัย
 2. งานติดตามผลการวิจัย
2. งานวิจัยประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
 1. งานวิจัยสถาบัน
 2. งานวิเคราะห์และประเมินผล
 3. งานประเมินคุณภาพงานวิจัย
3. งานพัฒนานักวิจัย
 1. งานคลินิกวิจัย
 2. งานจัดการความรู้และฝึกอบรม
4. งานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลวิจัย
 1. งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
 2. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
5. งานจริยธรรมการวิจัย
 1. งานรับรองจริยธรรมการวิจัย
 2. ติดตามความก้าวหน้าจริยธรรมการวิจัย
 3. งานฐานข้อมูลจริยธรรมการวิจัย

งานบริหารทั่วไป

1. งานบริหารทั่วไป
 1. งานสารบรรณและธุรการ
 2. งานเลขานุการและประชุมพิธีการ
 3. งานบุคลากร
2. งานแผนและประกันคุณภาพ
 1. งานนโยบายและแผน
 2. งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
3. งานการเงินและพัสดุ
 1. งานงบประมาณและการเงิน
 2. งานพัสดุ

งานบริการและเผยแพร่

1. งายเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 1. งานวารสารวิชาการและวิจัย
 2. งานจัดนิทรรศการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 3. งานประชุมสัมมนาวิชาการ
 4. งานส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
2. งานสื่อประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศ
 1. งานสื่อ สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์
 2. งานโสตทัศนูปกรณ์
 3. งานประชาสัมพันธ์
 4. งานเผยแพร่เอกสารและสารสนเทศงานวิจัย
3. งานอำนวยการจัดการแจ้งจดลิขสิทธิ์
 1. งานจดแจ้งลิขสิทธิ์งานวิจัย
 2. งานฐานข้อมูลลิขสิทธิ์งานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร 039-319111 ต่อ 10800