ปรัชญา

เป็นองค์กรเพื่อเสริมสร้างนักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปสู่การใช้ประโยชน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ

  1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
  2. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการนำไปใช้ประโยชน์
  3. สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยสู่สากล
  4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร 039-319111 ต่อ 10800