ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่พัฒนามาจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ปี 2542 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และประกาศสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันฯ โดยเป็นผู้ดำเนินการและเผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบันฯ ออกไปบริการแก่ชุมชน ตลอดจนมีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งแก่บุคลากรภายในสถาบันฯ และภายนอกสถาบันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 จึงส่งผลให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อทำภารกิจด้านการวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและบริการการวิชาการ ร่วมมือประสานงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับภารกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังปรากฏในมาตรา 7 ความว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความว่า ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร 039-319111 ต่อ 10800