วารสารวิจัย ปี :: 2021 (ส่งบทความวิจัยรำไพพรรณี ผ่านระบบ ThaiJO)

ISSN 2697-437 (Online)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร 039-319111 ต่อ 10800