ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ เกี่ยวกับการวิจัย

ประกาศ

ระเบียบ

คำสั่ง

แนวปฏิบัติ

ข้อบังคับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร 039-319111 ต่อ 10800