บุคลากร

...

ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

...

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

...

รศ.ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ

กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

...

ผศ.ดร.ชวัลรัตน์ สมนึก

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ชีววิทยา)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

...

ผศ.ดร.สนธยา กูลกัลยา

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ. (ชีววิทยาประมง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายงานบริหารจัดการงานวิจัย

...
ผศ.ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล

ปร.ด. (การศึกษาและ
การพัฒนาสังคม)
ค.ม. (พัฒนศึกษา)
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1
(ศาสนาและปรัชญา)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายงานบริการและเผยแพร่

...

นางสาวกรรณิกา สุขสมัย

วท.ม. (เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

nittaya rbru

นางสาวนิตยา ต้นสาย

ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

piyaporn rbru

นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี

ศศ.บ. (สาขารัฐประศาสนศาสตร์ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

chureerat rbru

นางสาวชุลีรัตน์ ผดุงสิน

บธ.บ. (การตลาด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

nattanee rbru

นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ

วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pongrat rbru

นางสาวปองรัตน์ บุญลาภ

บชบ. (การบัญชี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

phontip rbru

นางภรณ์ทิพย์ สุภาภรณ์

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร 039-319111 ต่อ 10800