ติดต่อหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ชั้น 5 อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)
โทร 039-319111 ต่อ 10800
(ติดต่อในวัน - เวลาราชการ)
E-mail : research_rbru2010@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/researchrbru2010/
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร 039-319111 ต่อ 10800