ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัย บทความวารสาร เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความในวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 2
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งบทความได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ScienceRERU/index
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ส่งบทความผ่านระบบ https://bit.ly/2LTlY5m
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1