ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืชว่าด้วยการศึกษา ทดลองหรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.2547
ผู้ใดทำการศึกษา ทดลองหรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าให้แจ้งเป็นหนังสือตามแนบท้ายระเบียบฯ
อ่านรายละเอียด
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
อ่านรายละเอียด
แผนที่ โรงแรม ที่พัก ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
สถาบันวิจัยฯ จัดทำการรวบรวมรายชื่อโรงแรม ที่พัก ในเขตอำเภอเมือง ฯ
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1