ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
ลงทะเบียนและส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
อ่านรายละเอียด
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 (MSMI 2020)
กำหนดจัดงานวันที่ 11 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียด
การปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำสั่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ขอให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
อ่านรายละเอียด
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัย ประเภทโควตา ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" (RUNIRAC VI)
ส่งไฟล์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ด้วยตนเอง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1