ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี
อ่านรายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
ลงทะเบียนและส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
อ่านรายละเอียด
การปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำสั่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ขอให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
อ่านรายละเอียด
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gad.moi.go.th
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1