ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3
อ่านรายละเอียด
การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร ลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ่านรายละเอียด
การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
อ่านรายละเอียด

ทั้งหมด 65 ระเบียบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร 039-319111 ต่อ 10800