ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ส่งบทความเพื่อร่วมตีพิมพ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020"
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020"
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่งที่หน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2562
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองงทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่งที่คณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2562
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1