1 2

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัย (E-Research)

 

กรอกคำสำคัญ ชื่อ ข้อความ วิชา หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ค้นหาที่นี่ โดยเว้นวรรคคำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • จรรยาบรรณนักวิจัย

    คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ได้ตะหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณนักวิจัย จึงได้ดำเนินการยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ >> อ่านรายละเอียด

ข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

  • ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย (TH SarabunPSK)

    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 โดยกำหนดให้ฟอนต์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 13 ฟอนต์ เป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย โดยให้เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม รวมทั้งให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทยนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ตามLink) http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=346&Itemid=497