ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านรายละเอียด
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม"
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร "เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี"
กำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ
อ่านรายละเอียด
การรับสมัครนักวิจัยไทบเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (์NRCT-NRF) ประจำปี 2563
เปิดรับสมัครนักวิจัยไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7
ส่งผลงานวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีบัญชี 2563 "ปลอดภัย สะอาด เป็นธรรม ยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม"
ยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1