ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
ส่งข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความในวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก TCI เป็นวารสารกลุ่มที่ 2
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งบทความได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ScienceRERU/index
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ส่งบทความผ่านระบบ https://bit.ly/2LTlY5m
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1