ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท (Strategic ; SF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ่านรายละเอียด

ทั้งหมด 64 ระเบียบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร 039-319111 ต่อ 10800