ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th ICIST 2021
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่"
อ่านรายละเอียด
รายชื่อผลงานประเภทบทความวิจัยของคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560-2564
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ)
อ่านรายละเอียด

ทั้งหมด 62 ระเบียบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โทร 039-319111 ต่อ 10800