ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญา

     เป็นองค์กรเพื่อเสริมสร้างนักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปสู่การใช้ประโยชน์

วิสัยทัศน์

     เป็นองค์กรที่พัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ

     1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
     2. เสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
     3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานวิจัย
     4. สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยสู่สากล