โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนบริหาร


โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน


 • งานบริหารทั่วไป
  1. งานบริหารทั่วไป
     1.1 งานสารบรรณและธุรการ
     1.2 งานเลขานุการและประชุมพิธีการ
     1.3 งานบุคลากร
     1.4 งานการจัดการความรู้
  2. งานแผนและประกันคุณภาพ
     2.1 งานนโยบายและแผน
     2.2 งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
     2.3 งานประกันคุณภาพ
     2.4 งานรายงานประจำปี
  3. งานการเงินและพัสดุ
     3.1 งานงบประมาณและการเงิน
     3.2 งานพัสดุ
 • งานบริหารจัดการงานวิจัย
  1. งานประสานงานการวิจัย
     1.1 งานติดตามประเมินผลงานวิจัย
     1.2 งานประสานทุนวิจัย
     1.3 งานสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
  2. งานวิจัยสถาบัน
     2.1 งานวิจัยสถาบัน
     2.2 งานวิเคราะห์และประเมินผล
  3. งานพัฒนานักวิจัย
     3.1 งานคลินิกวิจัยและให้คำปรึกษา
  4. งานกองทุนวิจัย
     ฯลฯ
 • งานบริการและเผยแพร่งานวิจัย
  1. งานบริการงานวิจัย
     1.1 งานวิจัยสัญจร
     1.2 งานพัฒนาและฝึกอบรม
  2. งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
     2.1 งานวารสารวิชาการและวิจัย
     2.2 งานจัดนิทรรศการวิจัย
     2.3 งานประชุมสัมมนาวิชาการ
  3. งานข้อมูลสารสนเทศ
     3.1 งานพัฒนาฐานข้อมูล
     3.2 งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
  4. งานอำนวยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     4.1 งานประสานการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     ฯลฯ
 • คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  1. คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  หน้าที่
  1. กำหนดแผน ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  3. ออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามที่เห็นควร หรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อสนองต่อมหาวิทยาลัย
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดำเนินการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
  5. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  หน้าที่
  1. วางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  2. ดำเนินการตรวจติดตามเป็นระยะๆ ตามแผนที่กำหนดไว้
  3. พิจารณาและวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม
  4. ควบคุมและกำกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  5. พิจารณาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
  3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  หน้าที่
  1. กำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  2. รวบรวม/ ระบุ/ วิเคราะห์/ และประเมินความเสี่ยง
  3. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ และกำกับการบริหารความเสี่ยง
  4. จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง
  5. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน
  6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
  4. คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการความรู้
  หน้าที่
  1. กำหนดนโยบายและแผนการการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
  2. ศึกษาค้นคว้า นำเสนอ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดการองค์ความรู้
  3. ส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
  4. สร้างเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  5. รวบรวม วิเคราะห์ สรุปและจัดทำรายงานการจัดการความรู้ภายในของหน่วยงาน