ประกันคุณภาพ

รายงานประเมินตนเอง
      1. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558
      2. รายงานประเมินตนเอง (ฉบับสมบูรณ์) ปีการศึกษา 2557
      3. บทสรุปผลการดำเนินการจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การติดตามผล
ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
      1. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
      2. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
รายงานประจำปี
      1. รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
      1. คู่มือการประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2557
  • 1