เนื่องด้วยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเป้าหมายที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด จึงมีความจำเป็นต้อง
“ขอยกเลิก” การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับค่าลงทะเบียนที่ท่านชำระมาแล้วนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการทำเรื่องคืนเงินค่าลงทะเบียนโดยจะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป

หมดเขตการลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมการอบรม