บรรยายพิเศษ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 18 ต.ค. 2562 (หรือจนกว่าจะครบ 340 บทความ)
    รับลงทะเบียนทั้งหมด 340 บทความ
    - ภาคโปสเตอร์ 40 บทความ (ครบตามจำนวนแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้ว)
    - ภาคบรรยาย 300 บทความ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ภายในวันที่ี 20 ส.ค. 2562 - 11 ธ.ค. 2562

ปิดรับสมัครเฉพาะเข้าร่่วมนำเสนอแบบ Poster/Oral

สำหรับนักวิจัย เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไว้)