ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้ที่ http://journal.msu.ac.th/
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร "เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี"
กำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563"
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทางเว็บไซต์ของระบบ NRMS
อ่านรายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหารือเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการปฏิรูปอุดมศึกษา
เอกสารประกอบการประชุมหารือเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการปฏิรูปอุดมศึกษา
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
ร่วมประกวดและจัดแสดง ในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เวที
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1