ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย (TH SarabunPSK)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 โดยกำหนดให้ฟอนต์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 13 ฟอนต์ เป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย โดยให้เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม รวมทั้งให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทยนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ตามLink) http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=346&Itemid=497